Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Miss Mendel en de consument hetzij cliënt waarop Miss Mendel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. Miss Mendel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
1.4. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de cliënt na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
1.5. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Miss Mendel en zijn eveneens in de salon beschikbaar.

2. INSPANNINGEN BROW STUDIO

2.1. Miss Mendel staat ervoor in dat elke behandeling beantwoord aan de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap en gebruikmaking van deugdelijke materialen zal worden uitgevoerd.
2.2. Miss Mendel licht de cliënt te allen tijde in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s.

3. INSPANNINGEN CLIËNT

3.1. De cliënt dient zijn of haar behandelaar hetzij styliste voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van specifieke wensen.
3.2. De cliënt heeft de plicht om alle informatie, die Miss Mendel voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft en waarvan de styliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn te verstrekken.

4. BEHOORLIJK GEDRAG CLIËNT

4.1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
4.2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Miss Mendel het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
4.3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.
4.4. Uit hygiënisch oogpunt zijn huisdieren niet toegestaan in de salon, met uitzonderen van geleidehonden.4.5. In de salon van Miss Mendel is het niet toegestaan om te roken.

5. ANNULERINGSVOORWAARDEN EN VERHINDERING

5.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de afspraak aan Miss Mendel kenbaar maken. Indien hier niet aan wordt voldaan is Miss Mendel vrij om de behandelkosten vooralsnog in rekening te brengen.
5.2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd zich meldt staat het Miss Mendel vrij de verloren tijd in te korten op de behandeling en vooralsnog de volledige behandelkosten in rekening te brengen.
5.3. Bij een opkomst later dan vijftien minuten dan de afgesproken tijd vervalt de behandeling en staat het Miss Mendel vrij om vooralsnog de volledige behandelkosten in rekening te brengen.

6. TARIEVEN EN AANBIEDINGEN

6.1. Miss Mendel vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
6.2. Miss Mendel vermeldt prijswijzigingen dertig (30) dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en op de website.
6.3. Aanbiedingen en advertenties van Miss Mendel zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

7. BETALING

7.1. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen.

8. GEGEVENSVERWERKING EN PRIVACY

8.1. Miss Mendel is ervan bewust dat de door cliënt direct alsook indirect verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Miss Mendel
8.2. Miss Mendel verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en beschikt in het verlengde daarvan over een uitgebreid privacy beleid.
8.3. Miss Mendel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Miss Mendel verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Miss Mendel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade van welk aard ook, indien de schade het gevolg is van onjuist verstrekte informatie ofwel niet (juist) vermelde lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, specifieke werkzaamheden of (bijzondere) vrijetijdsbesteding.Algemene voorwaarden Miss Mendel versienummer 1, opgemaakt op 1 mei 2023.
9.2. Miss Mendel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en om de bedrijfslocatie.
9.3. Indien Miss Mendel toch aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van Miss Mendel in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Miss Mendel beperkt tot het door haar in rekening gebrachte tarief voor de desbetreffende behandeling waaruit de schade is voortgekomen, met een maximum van 2.500,- euro.

10. OVERMACHT

10.1. Miss Mendel is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, ziekte van de werknemers, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Miss Mendel geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.3. In het geval dat Miss Mendel de overeenkomst (deels) niet (tijdig) kan uitvoeren wegens overmacht, dan wordt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1. Op de overeenkomst tussen Miss Mendel en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2. De rechter in het arrondissement waar Miss Mendel gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.